Jsme špička v oboru
průmyslové automatizace

Již od roku 2010 působíme jako spolehlivý dodavatel elektro komponentů
a služeb pro bezpečnost strojů a zařízení. Ať už potřebujete pomoci s posouzením rizik,
legislativou, dodáním produktů či samotnou realizaci řešení, jsme tu pro vás.

chci vědět více

Všeobecné obchodní podmínky

EK-INDUSTRY, s.r.o., Vápenka 3942/16, 63600 Brno – Židenice, IČ 29257379, DIČ CZ29257379 (dále

jen „Společnost“). Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 68755.

 1. Společnost je dodavatelem komponentů pro průmyslovou automatizaci (dále jen „Zboží“)
  a služeb (dále jen „Služby“).
 2. Společnost dodává Zboží a Služby odběratelům na základě objednávek odběratelů za podmínek stanovených smlouvou o dodávce Zboží a smlouvou o dílo pro dodávky Služeb a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Objednávkou odběratele se rozumí objednávka dodání Zboží, či Služby, učiněná, elektronicky (e-mailem, E-shop), poštou popř. telefonicky. Na základě objednávky zboží Společnost zpracuje potvrzení objednávky, v němž budou uvedeny: (a) specifikace Společnosti (dodavatele) a odběratele; (b) číslo objednávky; (c) specifikace objednaného zboží, jeho množství a ceny; (d) lhůta dodání zboží; (e) způsob dodání zboží; (f) způsob úhrady
  a splatnost kupní ceny. (dále jen „Potvrzení objednávky“)
 4. Potvrzení objednávky bude vystaveno ze strany Společnosti jako dodavatele a zasláno odběrateli, poštou nebo elektronicky, tímto krokem dochází k uzavření smlouvy o dodávce Zboží, či Služby.
 5. Kupní cena Zboží, či Služby bude stanovena podle aktuálního ceníku Společnosti, platného ke dni vystavení Potvrzení objednávky. Odběratelé jsou Společností průběžně informováni o výši kupní ceny Zboží, či Služby a jejích změnách.
 6. Zboží bude odběrateli dodáno ve lhůtě a způsoby stanovenými v Potvrzení objednávky. K dodávce Zboží bude přiložen dodací list a faktura-daňový doklad. V případě dodání Služby bude přiložen předávací protokol. Společnost je oprávněna prodloužit lhůtu dodání Zboží, či Služby v případě prodlení dodavatelů Společnosti s dodávkou objednaného Zboží, či Služby, vždy je však povinna odběratele o této skutečnosti předem informovat. V takovém případě je kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy o dodávce Zboží, či Služby.
 7. Zboží je odesíláno přepravní společností pro balíkovou přepravu a nadrozměrný náklad. Přepravné pro vnitrostátní balíkovou přepravu je stanovené na 110Kč (4,20 €) bez DPH, pro všechny objednávky do 20 000Kč (800 €) bez DPH. Přepravné pro nadrozměrné náklady je účtováno v plné výši, v Potvrzení objednávky je uvedená vždy předpokládaná suma, konečná suma je sdělena zákazníkovi po objednání přepravy. Vymezení přepravného a názvy svozových společností jsou aktuální v záložce Obchodní podmínky na webových stránkách Společnosti.
 8. Společnost je oprávněna odmítnout přijetí objednávky odběratele. Společnost není povinna odmítnutí přijetí objednávky odběratele odůvodňovat.
 9. Společnost poskytuje odběratelům záruku za jakost dodaného Zboží v délce 12 měsíců ode dne dodání Zboží. Výjimku tvoří specifické zboží (baterie), kde je záruka 6 měsíců. Záruku za jakost dodané Služby v délce 24 měsíců, pokud není ve Smlouvě o dílo dohodnuto jinak.
 10. Záruka na servisní práce je 6 měsíců.
 11. Kupní cenu dodaného Zboží, či Služby je odběratel povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu vydaného Společností a přiloženého k dodávce Zboží. Splatnost kupní ceny Zboží je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, není-li v Potvrzení objednávky stanoveno jinak.
 12. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, v původním obale. Po uznání vratky, bude vystaven opravný daňový doklad.
 13. Při prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny Zboží, či Služby nebo její části jsou Společností účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.
 14. Práva a povinnosti mezi Společností a odběratelem, vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce Zboží, či Služby, se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený smlouvou mezi Společností a odběratelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., obchodním zákoníkem. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy mezi Společností a odběratelem a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb. s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu. Odběratel byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas svou objednávkou Zboží, či Služby stvrzuje.