Jsme špička v oboru
průmyslové automatizace

Již od roku 2010 působíme jako spolehlivý dodavatel elektro komponentů
a služeb pro bezpečnost strojů a zařízení. Ať už potřebujete pomoci s posouzením rizik,
legislativou, dodáním produktů či samotnou realizaci řešení, jsme tu pro vás.

chci vědět více

Ochrana soukromí

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ((EU) 2016/679.

Tento dokument poskytuje stávajícím odběratelům/dodavatelům informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Správce osobních údajů:

Společnost EK-INDUSTRY, s.r.o., Vápenka 16, 636 00 Brno, IČ: 29257379, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68755. A jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Rozsah zpracování:

Odběratel/dodavatel souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany EK-INDUSTRY, s.r.o. a dalších smluvních zpracovatelů:

 1. Identifikační a adresní údaje – mimo firemní údaje jméno, příjmení, tituly, funkce v zaměstnání, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ.
 2. Elektronické kontaktní údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např.SKYPE), atd.
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu
 4. osobní údaje, které vznikají jako výsledek mzdových analýz, záznamy v  EK-INDUSTRY, s.r.o.
 5. další osobní údaje odběratelem/dodavatelem ve Smlouvě/Dodatku či jiných dokumentech a při jednání, a to včetně pozdějších aktualizací
 6. biometrické údaje související s biometrickým elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšení práv odběratele/dodavatele EK-INDUSTRY, s.r.o.
 7. osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby odběratelem/dodavatelem a jeho osobních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv odběratele/dodavatele i EK-INDUSTRY, s.r.o. a/nebo předcházení škodám.

Cookies:

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Účel a doba zpracování: 

Odběratel/dodavatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu:

 1. Data jsou primárně užívána k naplnění smluvního vztahu, a to zejména vystavení nabídky, přijetí objednávky, vystavení daňových dokladů, výdejek. Po uplynutí zákonní lhůty pro držení dat 10let , jsou doklady skartovány. Nedaňové doklady (přijaté objednávky, reklamace, atd.), jsou skartované po uplynutí 3let.
 2. Údaje firemní, posléze osobní údaje jsou vedené v databáze firmy EK-INDUSTRY, s.r.o., slouží výlučně pro interní účely následní fakturace zboží/služeb. Po ukončení spolupráce, jsou údaje mazány po uplynutí 10let. (zákonná povinnost)
 3. Údaje zaslané mailem, při emailové komunikaci, zůstávají zachované na emailovém serveru.
 4. Zasílání informačních zpráv týkající se provozu, změn firmy EK-INDUSTRY, s.r.o..
 5. Občasné poskytnutí obchodní nabídky týkající se zvýhodněných cenových nabídek na zboží/služby.

Informace o zpracování osobních údajů a právech odběratele/dodavatele:

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům firmy EK-INDUSTRY, s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má EK-INDUSTRY, s.r.o. uzavřenou smlouvu (účetní firma). Zaměstnanci firmy, jsou proškolení o práci a ochraně osobních údajů, dle pravidel GDPR.

EK-INDUSTRY, s.r.o., přijala a udržuje přiměřené technická, organizační a jiná související opatření k zabezpečení osobních údajů, veškeré písemnosti v listinné, či elektronické podobě jsou zabezpečené tak,  by nedošlo k úniku osobních údajů fyzických osob.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, či výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Zákazník vystavením objednávky, prohlašuje, že souhlasí ze zpracováváním osobních údajů.

Veškeré údaje o zákazníkovi jsou uchovávané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Sdělujeme, že zpracování, přebírání, odesílání, skladování a archivace všech písemností v listinné a elektronické podobě, v místě provozovny/pobočky, probíhá za všech okolností tak, aby předpisy o ochraně osobních údajů nebyly porušeny a nedošlo k zneužití osobních údajů fyzických osob.

Veškeré informace o rozsahu zpracování, účelu a době zpracování, i o právech zákazníka/dodavatele, jsou  také blíže specifikované v Informačním memorandu/Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

  INFORMAČNÍ MEMORANDUM / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  SDĚLENÍ K GDPR

 Pro informace k ochraně osobních údajů kontaktujte:

  PERSONÁLNÍ A EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ